Mikä on
ESIR?

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR vauhdittaa investointeja Euroopassa


Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa. Talouden epävakaus sekä epävarma sääntely-ympäristö ovat johtaneet siihen, että sijoittajat pelkäävät riskinottoa eivätkä luota markkinoiden toimivuuteen. Tämän vuoksi useat hyvät projektit jäävät vaille tarvittavaa rahoitusta.

Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää, että investointien määrä kasvaa merkittävästi nykyisestä. Myös Suomi tarvitsee investointeja talouden uudistumiseen ja kasvuun.

 

Euroopan komission käynnistämä ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on yksityisten investointien määrän lisääminen, talouskasvun nopeuttaminen ja työllisyyden parantaminen. ESIR toimii Euroopan investointipankin yhteydessä.

ESIR tarjoaa rahoitusta (mukaan lukien erilaiset rahoitusinstrumentit ja takausjärjestelyt) taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk-yrityksille lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille.

ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIRin kautta tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. ESIRin mahdollistama rahoitus yhdistetään hankkeissa hankkeen omaan ja muilta toimijoilta järjestämään rahoitukseen ja sijoittajapääomaan.

Rahapussi

 

ESIR Suomessa

ESIRin kautta tulevaa rahoitusta voi hakea, kun hanke täyttää toimialakriteerit, on kannattava ja sillä on myös muuta rahoitusta. Myös Suomen vientiteollisuus voi hyötyä ESIRin tarjoamista mahdollisuuksista EU-alueella.

ESIRin mahdollistama rahoitus on aina vastikkeellista. ESIRin kautta ei rahoiteta suoraa valtionriskiä sisältäviä rahoituksia, mikä tulee huomioida julkisten hankkeiden valmistelussa. ESIRin takaamaa rahoitusta voivat saada:

  • kaikenlaiset ja -kokoiset suomalaiset yritykset ja muut yhteisöt (pk-yritykset välittäjien kautta)
  • julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset sekä julkisia palveluita tuottavat yhtiöt

Rahoitusta voivat lisäksi hakea:

  • rahoitusta edelleen välittävät kansalliset kehityspankit, välittäjänä toimivat rahoituslaitokset, pääoma- ja velkarahastot sekä
  • investointijärjestelyt, joilla mahdollistetaan sellaisten hankkeiden tai sektorien rahoitus, joille ei vielä ole sopivia suoria instrumentteja tai välittäjäorganisaatioita.

 

Toimialat-2-01

Rahoitus kanavoidaan hankkeille Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston sekä näiden välittäjäorganisaatioiden kautta. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön alaiset rahoitusorganisaatiot, kuten Finnvera, Teollisuussijoitus ja Tekes, toimivat keskeisinä rahoituksen ja/tai ESIR-tiedon välittäjäorganisaatioina. Myös pankit, muut rahoituslaitokset ja esim. rahastot voivat ryhtyä välittäjäorganisaatioiksi. On myös mahdollista luoda eri hankkeita ja rahoittajia yhdistäviä investointijärjestelyjä. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ESIRin toimintaa yhdessä muiden ministeriöiden ja toimijoiden kanssa.

Kanavoituminen

ESIRin toimintaperiaatteet

ESIRin toimintaperiaatteiden (ESIR-asetus 2015/1017) mukaisesti ESIRin mahdollistama rahoitus ohjataan taloudellisesti toteutuskelpoisiin hankkeisiin. Näitä voivat olla myös investointihankkeet, joissa on korkeampi riski kuin Euroopan investointipankin normaalisti rahoittamissa hankkeissa. Euroopan investointipankki voi myöntää rahoituksen joko suoraan tai erilaisten välittäjäorganisaatioiden kautta. Rahoitus voi esimerkiksi olla vierasta tai omaa pääomaa ja siihen voi myös liittyä takauksia.

Suomi rahoittaa ESIRiä EU-jäsenmaksun sekä Euroopan investointipankin pääomaosuutensa kautta. ESIRissä ei ole jako-osuuksia jäsenmaittain tai toimialoittain. Rahoitushakemuksen perusteella arvioidaan hankkeen soveltuvuus, kannattavuus ja luottoriski, jonka jälkeen ratkaistaan saako hanke ESIRin mahdollistamaa takaamaa rahoitusta.

 

ESIR-esiselvitys

 

ESIR_esiselvitys (pdf, 1.4 MB)