Eurooppalaisten rahoitusvälineiden hyödyntäminen –seminaari 8.12.2016, Eurooppasali

Eurooppalaisten rahoitusvälineiden merkitys suomalaisten yritysten ja hankkeiden rahoituksessa kasvaa jatkuvasti, joten on tärkeää, että rahoitusalan toimijoilla on mahdollisimman hyvin tietoa erilaisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä. Tästä syystä työ- ja elinkeinoministeriö, Euroopan Investointipankki ja Euroopan komission Suomen edustusto järjestivät asiaa käsittelevän tilaisuuden Helsingin Kampin Eurooppasalissa torstaina 8.12.2016. Aamupäivän tilaisuuteen osallistua 40 rahoitusalan asiantuntijaa.

Euroopan komission Suomen edustuston Vesa-Pekka Poutanen totesi komission strategiana olevan jatkossa käyttää enemmän lainoitusta ja pääomarahoitusta. Tukirahoituksesta ei olla kuitenkaan kokonaan luopumassa. Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) saatujen hyvien kokemusten pohjalta sille suunnitellaan jatkoa, josta päätetään vuoden 2017 aikana.

Euroopan investointirahastolla (EIR) on puolestaan takaus- ja pääomasijoitustuotteita joilla tuetaan yrityksiä niiden eri kasvuvaiheissa. Euroopan investointipankin (EIP) Helsingin toimiston johtaja Jukka Luukkanen totesi, että lähtökohtaisesti investointirahaston rahoitus kohdistetaan hankkeisiin välittäjien kuten pankkien tai pääomasijoitusrahastojen kautta. Euroopan investointipankki voi kuitenkin rahoittaa hankkeita myös suoraan, mutta enintään 50 prosentilla hankkeen kokonaisrahoituksesta.

EIP on tuonut markkinoille myös uusia rahoitustuotteita, joita voidaan soveltaa myös suomalaisissa hankkeissa. Mikko Helkala EIP:stä kertoi, että rahoituslaitoksen ESIR –rahoituskelpoisten hankkeiden rahoituskapasiteettia voidaan lisätä siirtämällä riskiä olemassa olevasta lainakannasta EIP:lle. Näin rahoituskapasiteetti vapautuu pääomien vapautumisen kautta, millä on merkitystä nykyisessä kiristyvän pankkisääntelyn ympäristössä. Euroopan investointipankki kehittää lisäksi yhteisinvestointeja paikallisten kansallisten kehityspankkien kanssa. EIP:lle on myös kehitysvaiheessa oleva ”Factoring” -tuote rahoituksen välittäjille, joka mahdollistaisi saatavien myynnin ja asiakasyritysten käyttöpääomarahoitustarpeiden hoitamisen nykyistä tehokkaammin.

Suomalaisilla rahoituksen neuvontaa tarjoavilla yrityksillä on tärkeä rooli eurooppalaisen rahoituksen hyödyntämisessä. Inspiran toimitusjohtaja Kimmo Lehto esitteli yrityksensä kokemuksia hankkeiden kehittämisestä niin, että pankit ja sijoittajat saadaan kiinnostumaan niiden rahoittamisesta. On tärkeää huomata, että jokaisella hankkeella on omat erityispiirteensä, jotka tulee myös ottaa huomioon. Näitä voivat voivat olla esimerkiksi julkisen sektorin päätöksentekoprosessit tai hankintamenettelyt. Monimutkaisissa järjestelyissä rahoituksen toteutuminen on viime kädessä sijoittajien, rahoittajien sekä taloudellisten ja juridisten neuvonantajien yhteinen ponnistus toimivan ja rahoituskelpoisen kokonaisuuden aikaan saamiseksi.

Eurooppalaista rahoitusta välittää tällä hetkellä Suomessa yksi pankki, OP Ryhmä. Pankki on saanut takauksen innovatiivisille pk-yrityksille välittämilleen lainoille. Johtaja Päivi Jääskeläinen kertoi pankin myöntäneen yli 50 lainaa innovatiivisille tai kasvuhakuisille pk–yrityksille. Ennen hakemistaan Eurooppalaisen rahoituksen välittäjäksi OP:n huolena oli mahdollinen lisätyön määrä, jota välittäjän rooli aiheuttaa sekä rahoituksen kysynnän määrä. Hakuprosessi sujui kuitenkin hyvin pankin ja EIR:n yhteistyössä ja myös kysyntää rahoitustuotteelle on riittänyt. Itse rahoitustuotteesta kuultiin hyvää palautteita sekä OPlta että yleisöstä. Kyseinen lainatuote on erinomainen pk-yritykselle sen helppouden vuoksi. Lainaa haetaan kuten mitä tahansa yrityslainaa, provisio on matala ja ESIR-takauksen pankille tuoma pääomahyöty siirtyy suoraan asiakkaalle. Finnvera voi lisäksi myöntää lainaan lisätakauksen (maksimissaan 30 % luoton määrästä), mikä on usein mahdollistanut riskipitoisemman rahoituksen.

Keskeinen osa Teollisuussijoituksen tehtävää on ollut yhteistyö EIR:n kanssa. Kehitysjohtaja Henri Grundsten totesi Tesin ja EIR:n sijoittaneen yhdessä 20 pääomasijoitusrahastoon Suomessa yhteensä yli 600 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen rooli eurooppalaisessa pääomamarkkinassa vahvistuu edelleen kansallisten toimijoiden yhteistyötä edistävän yhteistyöverkoston perustamisen myötä, jota Tesi on ollut mukana rakentamassa. Tesi tulee kehittämään myös jatkossa uusia yhteistyömalleja liittyen ESIR:iin ja muihin EU:n pääomasijoitustuotteisiin.

Finnveralla on useita eri rahoitusratkaisuja erisuuruisille yhtiölle ja se voi toimia myös välirahoittajana sekä joukkovelkakirjalainojen merkitsijänä. Jukka Suokas kertoi, että ESIR:in piirissä Finnvera voi tukea OP:n lainatuotetta tarvittaessa omalla takauksellaan, joka on enintään 30 prosenttia rahoituksen kokonaisuudesta.  Finnvera toimii yhdessä paikallisten rahoituslaitosten kanssa, minkä johdosta rahoituksen hakijalta edellytetään kumppanipankkia. Finnvera selvittää vuoden 2017 alkupuolella omia mahdollisuuksiaan tukea suomalaisia 250-500 henkeä työllistäviä (small midcap) yrityksiä ESIR:in avulla. Kyseinen rahoitus on tarkoitettu yli 250 hengen yritysten suuriin investointihankkeisiin (lainakoko 5-25 milj. euroa), sekä tilanteisiin joissa on vakuuspula suhteessa hankkeen kokoon.

Finnvera tulee vuoden 2017 alusta lähtien jatkamaan Inspira Oy:n käynnistämää ESIR investointineuvontapalvelua. Integroituna Finnveran ja Team Finlandin palveluihin neuvontapalvelun siirtyminen mahdollistaa entistä saumattoman palvelun valtion rahoitustoimijoiden suuntaan sekä tulee mahdollistamaan rahoituskokonaisuuksien eri osien huomioimisen jo yritysten aikaisen vaiheen hankevalmisteluissa. Finnvera aktivoi myös yhteydenpitoa ESIR:n lisäksi Euroopan investointiohjelmaan kuuluvaan Investointihankeportaalin (EIPP) sekä Euroopan investointihankeneuvontaan (EIAH) solmimalla yhteistyösopimuksen heidän kanssaan.

Liitteet:

1. Investment plan – SoP and way forward 2016-12-08 VPP_en

2_Jukka_Luukkanen

3_Kimmo_Lehto

5_Paivi_Jaaskelainen

6_Henri_Grundsten

7_Jukka_Suokas