Mikä on
ESIR?

Euroopan strategisten investointien rahasto vauhdittaa investointeja Euroopassa

 

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on takausjärjestely, jonka avulla investointien määrää Euroopassa pyritään kasvattamaan 500 miljardilla eurolla vuoteen 2020 mennessä. ESIRin avulla pyritään varmistamaan, että kaikki hyvät hankkeet saavat tarvitsemansa rahoituksen, myös Suomessa. ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa. 

 

Euroopan komission käynnistämä ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on yksityisten investointien määrän lisääminen, talouskasvun nopeuttaminen ja työllisyyden parantaminen. ESIR on EU:n antama talousarviotakaus Euroopan investointipankille (EIP) ja Euroopan investointirahastolle (EIR). Takauksen turvin ne voivat tarjota rahoitusta tavallista suuremman riskin hankkeille. Riippumaton ESIR-investointikomitea valitsee tiukkojen kriteerien perusteella tukea saavat hankkeet.

ESIR on takausjärjestely. Se ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIRin avulla tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. ESIRin mahdollistama rahoitus yhdistetään hankkeissa hankkeen omaan ja muilta toimijoilta järjestämään rahoitukseen tai sijoittajapääomaan.

Rahoitus kanavoidaan hankkeille Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston sekä näiden välittäjäorganisaatioiden kautta. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön alaiset rahoitusorganisaatiot, kuten Finnvera, Teollisuussijoitus ja Tekes, toimivat keskeisinä rahoituksen ja/tai ESIR-tiedon välittäjäorganisaatioina. Myös pankit, muut rahoituslaitokset ja esim. rahastot voivat ryhtyä välittäjäorganisaatioiksi. On myös mahdollista luoda eri hankkeita ja rahoittajia yhdistäviä investointijärjestelyjä. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ESIRin toimintaa yhdessä muiden ministeriöiden ja toimijoiden kanssa.

 

 

Toimialat-2-01

 

ESIR tukee strategisia investointeja avainaloilla, joita ovat muun muassa infrastruktuuri, energiatehokkuus ja uusiutuva energia, tutkimus ja innovointi, ympäristö, maatalous, digitaalinen teknologia, koulutus, terveys ja sosiaaliset hankkeet. Se auttaa myös pieniä startup-yrityksiä niiden toiminnan laajentamisessa ja kasvussa tarjoamalla riskirahoitusta. Hankkeille ei ole asetettu alakohtaisia tai alueellisia kiintiöitä. Rahoitustukea myönnetään kysynnän perusteella. Takausjärjestelyn pääosan on tarkoitus kuitenkin kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin, pk-yrityksille välittäjäpankkien kautta, sekä tukea rajat ylittäviä hankkeita sekä Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten saavuttamista. ESIR soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten t&k-hankkeille.

ESIRin oli alunperin tarkoitus olla toiminnassa vuoteen 2018 asti, mutta Euroopan komissio päätti vuonna 2017 jatkaa sen toimintaa EU:n budjettikauden loppuun, vuoteen 2020 asti. Samalla kolmivuotiskauden tavoite 315 miljardin euron investoinneista nostettiin 500 miljardiin euroon.