Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) stimulerar
investeringar i Europa

Den globala ekonomiska och finansiella krisen har minskat investeringarna i Europa. Osäkerheten i ekonomin har lett till att finansiärerna är rädda för att ta risker och att de inte litar på att marknaden fungerar. Därför är det många bra projekt som inte får den finansiering de behöver.

För att Europas konkurrenskraft ska stärkas krävs det att antalet investeringar blir betydligt fler än i nuläget. Även Finland behöver investeringar för att få ekonomisk förnyelse och tillväxt.

Efsi har inrättats av Europeiska kommissionen och den är en del av investeringsplanen för Europa, vars syfte är att öka de privata investeringarna, stimulera ekonomisk tillväxt och öka sysselsättningen. Efsi finns i anslutning till Europeiska investeringsbanken.

Efsi erbjuder garantiarrangemang och finansiering för genomförande av ekonomiskt lönsamma investeringar. Avsikten är att merparten av finansieringen ska riktas till infrastruktur och förnyande industriella investeringar och en fjärdedel till små och medelstora företag i form av lån och även som placeringar via fonder. Finansiering som möjliggörs av Efsi lämpar sig också för gemensamma projekt mellan offentlig och privat sektor samt för företags FoU-projekt.

Efsi erbjuder inte bidrag utan motprestation, och den kan inte ensam finansiera ett projekt. Finansiering som kommer via Efsi gör det lättare att få annan finansiering för högriskprojekt. Finansiering som möjliggörs av Efsi förenas i projekten med projektets egen finansiering och finansiering som ordnas av andra aktörer samt med placeringskapital.

Ansökan om finansiering

Finansiering via Efsi kan fås av nästan alla företag och sammanslutningar som genomför investeringar. Finansiering kan sökas, om ett projekt uppfyller branschkriterierna, är lönsamt och får finansiering även från annat håll. Via Efsi finansieras inte finansieringar som innehåller direkt statlig risk, vilket bör beaktas vid beredningen av offentliga projekt. Finansiering som garanteras av Efsi kan fås av

  • finländska företag och övriga sammanslutningar av alla typer och storlekar (smf-företag via förmedlare)
  • offentliga samfund och offentligrättsliga inrättningar samt bolag som tillhandahåller offentliga tjänster.

Finansiering kan dessutom sökas av

  • nationella utvecklingsbanker som förmedlar finansieringen vidare, finansinstitut som fungerar som förmedlare, kapital- och skuldfonder samt
  • investeringsarrangemang som möjliggör finansiering av sådana projekt eller sektorer som det inte ännu finns lämpliga direkta instrument eller förmedlande organisationer för.

Inledande av ansökan om finansiering

Det första steget mot att dra nytta av den finansiering som Efsi möjliggör är att bekanta sig med webbsidorna om Efsi eller att ta direkt kontakt med Europeiska investeringsbanken. Med hjälp av den lämplighetsbedömning av investeringsprojekt som finns på webbplatsen om Efsi kan man

  1. bedöma om projektet är lämpligt för att finansieras med ett Efsi-finansieringsinstrument
  2. bedöma hurudana Efsi-instrument som kan vara lämpliga för finansiering av projektet
  3. bedöma vilka förmedlande organisationer man ska ta kontakt med i fråga om projektet.

Eventuella sökande kan dessutom ta direkt kontakt med Efsi-investeringsrådgivningen på telefonnumret 029 460 2581 eller skicka en kontaktbegäran till adressen esir(at)finnvera.fi.

Om projektet är lämpligt för finansiering som möjliggörs av Efsi, hänvisas det till en lämplig förmedlande organisation, eller också får den sökande råd om andra fortsatta åtgärder. I fråga om projekt inom den offentliga sektorn som lämpar sig för finansiering ger investeringsrådgivningen mer detaljerad vägledning.

Den finansiering som möjliggörs av Efsi kanaliseras till projekten via Europeiska investeringsbanken (EIB) och dess förmedlande organisationer. Centrala förmedlare av finansiering och/eller information om Efsi i Finland är finansieringsorganisationer som är underställda arbets- och näringsministeriet, såsom Finnvera, Finlands Industriinvestering och Tekes. Även banker, andra finansinstitut och t.ex. fonder kan bli förmedlande organisationer. Det är också möjligt att skapa olika projekt samt investeringsarrangemang som förenar finansiärer. Arbets- och näringsministeriet koordinerar utnyttjandet av Efsi i Finland tillsammans med andra ministerier och aktörer.

Efsi:s villkor och prissättning

Med hjälp av Efsi kan man få igång lönsamma investeringsprojekt som har en högre risknivå än de projekt som Europeiska investeringsbanken i allmänhet finansierar. I projektet ska alltid ingå även privat finansiering. Om ett projekt beviljas finansiering via Efsi, grundar sig de närmare villkoren för finansieringen på en normal finansieringsprocess där villkoren och priserna grundar sig på en bedömning av objektets kreditvärdighet. I finansieringen kan även ingå finansieringinstrument med eget kapital som innehåller mer risk.

Efsi-investeringsrådgivning

Efsi-investeringsrådgivningen ger information om fonden och om inledandet av en finansieringsprocess. Den fungerar också som länk mellan Europeiska investeringsbanken, kommersiella banker, nationella utvecklingsbanker och övriga förmedlande organisationer. Investeringsrådgivningen fungerar under arbets- och näringsministeriets ledning. Investeringsrådgivningen ges i samarbete med företaget Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.