Usein
kysyttyä

1. Mikä on ESIR?

Euroopan komissio on perustanut Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) vauhdittamaan investointeja Euroopassa. ESIR tarjoaa takausjärjestelyjä ja rahoitusta taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, vaan ESIRin mahdollistama rahoitus liittyy aina taloudellisesti kannattavaan kokonaisuuteen, johon liittyy myös muuta rahoitusta. ESIR ei ole nimestään huolimatta rahoituslaitos tai rahoittaja. Se on Euroopan unionin osana Euroopan investointiohjelmaa tekemä varaus takaukselle, jonka avulla lisätään Europan investointipankin rahoituskapasiteettia. Euroopan investointipankki hallinnoi varojen edelleen siirtämistä investointihankkeille.

2. Kuka on rahoittaja?

Rahoittaja voi olla suurissa hankkeissa suoraan Euroopan investointipankki ja pienemmissä hankkeissa välittäjäorganisaatio, joka voi olla pankki, muu rahoituslaitos, rahasto tai muu rahoitusväline. Julkisen sektorin rahoituslaitoksilla (Finnvera, Teollisuussijoitus, Business Finland) on myös mahdollisuus ESIRin mahdollistamassa rahoituksessa Suomessa.

3. Kuinka paljon rahaa on jaossa?

Takausjärjestelyn tavoitteena on yhteensä 500 miljardin euron investoinnit Euroopassa vuoden 2020 loppuun mennessä.

4. Kuinka paljon ESIRin mahdollistamasta rahoituksesta kohdistuu Suomeen?

Eri jäsenmaille ei ole korvamerkitty kansallisia määriä ESIRin mahdollistamaa rahoitusta. Rahoituspäätökset perustuvat hankkeiden laatuun sekä ESIRin mahdollistaman rahoituksen niissä tuottamaan hyötyyn.

5. Minkälaiset hankkeet sopivat ESIRin kautta rahoitettaviksi?

Rahoituksesta voivat hyötyä lähes kaikki organisaatiot suurista teollisuusyrityksistä pk-yrityksiin ja julkisen sektorin toimijoihin. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten t&k -hankkeiden rahoittamiseen. Myös rahoitusta välittävät pankit hyötyvät takausjärestelystä pystyessään tarjoamaan yrityksille lainaa pienemmin vakuusvaatimuksin.

6. Kuinka suuri hankkeen euromäärän tulee vähintään olla?

Suuret investointihankkeet, joiden rahoitusmäärä on yli 25 miljoonaa euroa (joissakin tapauksissa yli 7,5 miljoonaa euroa), hakevat ESIRin mahdollistamaa rahoitusta suoraan Euroopan investointipankista. ESIR-instrumenteilla voidaan rahoittaa hmyös pieniä hankkeita, mutta tällöin rahoitus kanavoituu paikallisten välittäjäorganisaatioiden, kuten pankin, muun rahoituslaitoksen, rahaston tai muun rahoitusvälineen kautta.

7. Minkälaisilla ehdoilla rahoitusta on saatavissa?

ESIRin mahdollistaman rahoituksen ehdot vastaavat hankkeille normaalisti tarjolla olevan saman tyyppisen velka- tai oman pääoman rahoituksen ehtoja. ESIRin kautta tulevan rahoituksen rooli on toimia yhtenä osana hankkeen rahoitusta, ja se voi tuoda kustannusedun ja mahdollistaa muun rahoituksen saamisen hankkeelle.

8. Miten ja missä aikataulussa rahoitusta voi hakea?

ESIRin mahdollistamaa rahoitusta voi hakea heti. Välittäjäorganisaatioiden verkosto kehittyy ESIRin toimikauden aikana, ja Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii täydentämään verkostoa yhteistyössä rahoitusmarkkinoiden toimijoiden kanssa.

9. Milloin rahoitus pitää nostaa?

Viimeiset rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 aikana edellyttäen, että varsinaiset rahoitussopimukset solmitaan viimeistään vuoden 2022 aikana.

10. Kuka rahoituksen myöntää ja mikä on päätöksentekoprosessi?

ESIRin mahdollistaman rahoituksen myöntää suurimmissa rahoituksessa Euroopan investointipankki pankin rahoitusprosessiin perustuen. Muissa tilanteissa rahoitus myönnetään perustuen välittäjäorganisaation, kuten pankin, muun rahoituslaitoksen, rahaston tai muun rahoitusvälineen päätöksentekoprosessiin. Pk-yrityksiä koskevissa rahoitusjärjestelyissä rahoituksen myöntää Euroopan investointirahasto (EIR). Rahoituksen päätös- ja nostoprosessi voi kestää muutamasta kuukaudesta esim. puoleen vuoteen riippuen rahoitettavan hankkeen ominaisuuksista.

11. Missä aikataulussa päätös rahoituksesta tehdään?

Aikataulu on hankekohtainen ja riippuu hankkeen ominaisuuksista sekä Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston tai välittäjäorganisaation päätöksentekoprosessista.

12. Onko koko summa jo saatu kerättyä rahoittajilta?

ESIRin vaatima pääoma on allokoitu Euroopan unionin budjetista ja Euroopan investointipankista. Hankkeet järjestävät itse rahoituksensa, josta ESIRin mahdollistamaa rahaa voi olla osa.

13. Kuinka paljon Suomen valtio joutuu laittamaan rahaa Euroopan Unionille ESIRistä johtuen?

Suomi on sitoutunut pääomittamaan Euroopan unionin budjettia ja Euroopan investointipankkia, joka johtaa siihen, että Suomi rahoittaa osuutta ESIRin rahoituksesta.

14. Kuinka paljon Suomi voi hyötyä ESIRistä?

Rahoituksesta voivat hyötyä lähes kaikki organisaatiot suurista teollisuusyrityksistä pk-yrityksiin ja julkisen sektorin toimijoihin. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten t&k–hankkeiden rahoittamiseen. Kaikki merkittävät investointihankkeet ovat ESIRin kohderyhmää, joten hyöty Suomelle voi olla huomattava.

15. Hanketta ei voi rahoittaa yksinomaan ESIRin mahdollistamalla rahoituksella. Mistä loppurahoituksen tulee koostua?

ESIRillä tavoitellaan ns. vipuvaikutusta, joka tarkoittaa, että hankkeeseen tulee mukaan yksityisiä rahoittajia. Hankkeen rahoituskokonaisuuteen liittyy kolmansia osapuolia (esim. pankkeja tai muita rahoittajia). Joissain tilanteissa, esim. t&k-ohjelmien rahoituksessa voi olla, että muuta ulkopuolista rahoitusta ei tarvita, vaan tulorahoitusta tai muuta omaa rahoitusta voidaan käyttää Euroopan investointipankin rahoitusta täydentävänä rahoituksena.

16. Ilmoitatte, että ESIR rahoittaa ainoastaan kannattavia hankkeita. Miten kannattavuus määritellään?

Kannattavuus merkitsee, että hanke kykenee riittävällä varmuudella hoitamaan kaikki rahoituksesta aiheutuvat velvoitteet, kuten korot ja lyhennykset. Tämän jälkeenkin hankkeen tulee tuottaa sellaista taloudellista tai muuta hyötyä hanketta toteuttavalle osapuolelle, jolla voidaan perustella hankkeen toteuttaminen.

17. Pitääkö olla jonkun tietyn pankkiryhmän asiakas ESIR-rahoituksen saamiseksi?

Rahoitusta voivat saada ESIR -välittäjien nykyiset ja uudet asiakkaat. Tällä hetkellä useampi pankki toimii ESIR-takauksen välittäjänä, jonka lisäksi useat pääomasijoitusrahastot ovat saaneet ESIR–rahoitusta Euroopan investointirahastolta.

18. Missä jätän ESIR rahoitushakemuksen?

ESIR-rahoitusta ei haeta erityisellä lomakkeella vaan kyseessä on normaali rahoitus kuten pankkilaina. Rahoituksen saamiseksi käydään läpi rahoittajan normaali rahoitusprosessi. Jos rahoituksen myöntää välittäjäorganisaatio, voidaan rahoituksen vakuutena käyttää ESIRiin perustuvaa takausta tai jälleenrahoitusta. Pienempien lainojen (enintään 7,5 MEUR) rahoitus haetaan välittäjäpankkien kautta ja suurempien lainojen kohdalla yhteyspisteenä voi olla Euroopan investointipankin edustaja.

19. Päätetäänkö lainasta Euroopan investointipankissa tai muualla ulkomailla?

Välittäjäpankkien rahoituksen osalta (esim. SME InnovFin-takaus tai pääomasijoitusrahastot) yksittäiset luottopäätökset tehdään itsenäisesti paikallisessa pankissa ja välittäjäorganisaatiossa.

20. Miten lainanottaja hyötyy ESIR-rahoituksesta?

Kohdeyritykset ovat valtaosin sellaisia, joiden rahoituksen saatavuus ilman ESIR-takausta on heikko. ESIR-rahoituksen hinta takauksella on edullisempi verrattuna vastaavaan pankkilainaan ilman takausta ja se alentaa vakuusvaatimuksia.

21. Kuulin, että aloittavalle yritykselle ei voida myöntää ESIR rahoitusta, miksi ei?

Kaikille hakijoille ei esim. lainamuotoista rahoitusta voida myöntää, koska pankkilainaa tulee tyypillisesti lyhentää, joten yhtiölle, jolla ei ole kassavirtaa tai sen kassavirta on heikko, ei pankkilaina ole oikea rahoitusmuoto.

22. Ovatko EU:n muut tuet esteenä ESIR-rahoituksen saamiselle?

ESIR-rahoitus on markkinaehtoista rahoitusta, joten sen saatavuuteen eivät vaikuta mahdolliset avustukset tai tuet.

23. Voiko yritys hyödyntää ESIR-rahoitusta, mikäli sillä on jo ennestään Finnveran alkutakauksella taattua luottoa?

Finnveran alkutakaus ei sulje pois ESIR-rahoituksen hyödyntämistä, jos yritykselle haetaan myöhemmin lisää rahoitusta.

24. Voiko aloitteleva yritys saada ESIR–rahoitusta?

Lainamuotoiset rahoitustuotteet edellyttävät lähtökohtaisesti positiivista kassavirtaa, jotta voidaan osoittaa näyttö siitä, miten lainaa maksetaan takaisin. Toimintansa alkuvaiheessa yrityksen tulee hakea muuta kuin lainatyyppistä rahoitusta, jolloin ESIR–rahoitusta voi olla saatavissa esim. sopivasta Euroopan investointirahaston rahoittamasta pääomasijoitusrahastosta. Lisää tietoa aloittelevan yritystoiminnan rahoitusmahdollisuuksista Suomessa tarjoaa myös Team Finland: http://team.finland.fi/etusivu

25. Mikä muuttui ESIR 2.0 –asetuksen myötä?

ESIR 2.0 asetuksen luonnos julkaistiin 14.9.2016. Uuden asetusmuutoksen myötä ESIRin kestoa jatkettaisiin alkuperäisestä vuoden 2018 takarajasta vuoteen 2020. ESIRin kokonaisvolyymiä kasvatettaisiin EU:n tasolla 10 miljardia euroa ja Euroopan investointipankin tasolla 2,5 miljardilla eurolla. Asetuksen muutosehdotuksen mykaisesti rahaston kautta rahoitettavien hankkeiden kokonaisrahoitusmäärä kasvatettaisiin 500 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä (aiempi tavoite oli 315 miljardia euroa).